Projekty realizowane ze środków UE

Czytaj więcej
Zamknij

Audyt zgodności z KRI

Przeprowadzamy audyt w zakresie następujących działań:

 • audyt wstępny,
 • określenie zaleceń bezpieczeństwa,
 • analizę istniejącej dokumentacji bezpieczeństwa IT,
 • weryfikację przeprowadzonej analizy ryzyka,
 • sprawdzenie poziomu dostosowania systemów IT do wymagań KRI,

Każda jednostka realizująca zadania publiczne musi dostosować swój system informatyczny tak, aby spełniał on minimalne założenia określone w rozporządzeniu KRI.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów ustawowo zobligowanych do funkcjonowania na podstawie KRI stworzyliśmy usługę umożliwiającą zweryfikowanie obecnego poziomu integracji instytucji z zaleceniami wynikającymi z rozporządzenia.

Kompleksowa analiza wszystkich zapisów Krajowych Ram Interoperacyjności obejmuje: 

 • weryfikację aktualizacji regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia,
 • inwentaryzację sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji,
 • weryfikację przeprowadzonej analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz określenie działań minimalizujących to ryzyko,
 • sprawdzenie, czy osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych zadań,
 • weryfikację zabezpieczeń przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami,
 • analizę ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, przez weryfikację: monitorowania dostępu do informacji, czynności zmierzających do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji, środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji,
 • weryfikację spełnienia podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość,
 • analiza zapisów w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa,
 • sprawdzenie zasad postępowania z informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych,

Weryfikacja poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegającego w szczególności na:

 • dbałości o aktualizację oprogramowania,
 • minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii,
 • ochronie przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją,
 • stosowaniu mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów przepisu prawa,
 • zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych,
 • redukcji ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych systemów teleinformatycznych,
 • niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa,
 • kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa.

Wraz z zakończeniem audytu, przygotowany zostanie raport poaudytowy prezentujący rekomendacje działań, jakie należy podjąć, by osiągnąć zgodność z zaleceniami wynikającymi z rozporządzenia KRI.

Pracujemy w oparciu o system zarządzania bezpieczeństwem informacji, opracowanym na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001, a ustanawianie zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie odbywa się na podstawie Polskich Norm związanych z tą normą.

bezpieczeństwo i cyberbezpieczenstwo

Specjalizujemy się jeszcze w audytach

Kontakt z nami

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 78 01 689
tel.: 17 78 01 644
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Lublin
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A
tel.: 81 50 65 151
e-mail: lublin@zetorzeszow.pl
www: lublin.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow